Stanovy klubu

Stanovy_spolku_2015-11-09.pdf (191873)

I.
Úvodní ustanovení
Klub rodičů při Masarykově základní škole a Mateřské škole ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
II.
Název
Název Klub rodičů při Masarykově základní škole a Mateřské škole se s ohledem na § 216 NOZ mění na Klub rodičů při Masarykově základní škole a Mateřské škole, z. s. (dále jen „Spolek“).
III.
Sídlo
Adresa sídla Spolku je Zemědělská 173/29, 613 00 Brno.
IV.
Stanovy
Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito Stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.
V.
Cíle, poslání a principy Spolku
Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým jsou níže uvedené cíle.
Cíle Spolku jsou:
•    podporovat rozvoj dalšího vzdělávání včetně zájmové činnosti;
•    sjednocovat vzdělávací působení rodiny a školy;
•    vytvářet podmínky pro vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči a učiteli;
•    podporovat mezinárodní styky školy a výměnné studentské pobyty;
•    podporovat sociálně slabší studenty;
•    odměňovat vynikající studenty.
VI.
Hlavní činnost Spolku
1.    Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. V. těchto Stanov. Žádná z hlavních činností Spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

2.    Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. IX. těchto Stanov, grantů a sponzorských darů. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady.
3.    Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:
•    podílí se na aktivitách pořádaných školou;
•    organizuje vlastní kulturní, společenské a sportovní akce;
•    organizuje dobročinné akce a sbírky, kampaně a petice;
•    propaguje aktivity Spolku a zprostředkovává informace o aktivitách Spolku pro veřejnost.
VII.
Členství
1.    Členství ve Spolku je dobrovolné. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
2.    Členem Spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členem může být každý rodič, zákonný zástupce dítěte studujícího na škole, přítel školy nebo sponzor, který souhlasí se Stanovami Spolku.
3.    Členem Spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce. Právnická osoba musí ve své žádosti o členství prohlásit, že přistupuje ke Stanovám Spolku.
4.    Výbor Spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání Spolku.
5.    Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí Výboru o přijetí její žádosti o členství.
6.    Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:
•    dobrovolným vystoupením člena; členství končí dnem oznámení o ukončení členství Výboru;
•    úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
•    vyloučením člena; členství končí dnem uvedeným v rozhodnutí Výboru o vyloučení člena ze Spolku; Výbor má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje cíle, principy a poslání Spolku dle čl. V. těchto Stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. VIII. těchto Stanov;
•    zánikem Spolku;
•    Rozhodnutím Shromáždění zástupců o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045, odst. 1 NOZ.
7.    Nezaplacení členského příspěvku není důvodem pro zánik členství.
8.    Členové Spolku neručí za dluhy Spolku. 
VIII.
Práva a povinnosti člena
1.    Každý člen Spolku má právo:
•    podílet se na činnosti Spolku;
•    být pravidelně informován o dění ve Spolku;
•    podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době;
•    volit a být volen do funkcí a Výboru Spolku.
2.    Každý člen Spolku má povinnost:
•    chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku;
•    dodržovat Stanovy Spolku;
•    aktivně se podílet na činnosti Spolku;
•    svědomitě vykonávat funkci ve Výboru Spolku, byl-li do ní zvolen;
•    pravidelně se informovat o dění ve Spolku.
IX.
Členské příspěvky
1.    Výši a splatnost členského příspěvku za členství určí Výbor.
2.    Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje Výbor.
3.    Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje Výbor.
4.    Placení členských příspěvků je dobrovolné.
X.
Seznam členů
Spolek nevede seznam členů.
XI.
Orgány Spolku
Orgány Spolku jsou:
•    Shromáždění zástupců;
•    Výbor;
•    Předseda.

XII.
Shromáždění zástupců
1.    Nejvyšším orgánem Spolku je Shromáždění zástupců.
2.    Shromáždění zástupců je tvořeno shromážděním všech členů Spolku, je členskou schůzí členů Spolku.
3.    Do výlučné pravomoci Shromáždění zástupců patří:
•    určení cílů Spolku, hlavní činnosti Spolku;
•    volba a odvolání členů Výboru;
•    přezkoumání rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku na základě návrhu Výborem vyloučeného člena;
•    schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané Výborem;
•    schvalování výsledku hospodaření Spolku;
•    jmenování likvidátora při zániku Spolku;
•    rozhodnutí o změně stanov;
•    rozhodnutí o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045, odst. 1 NOZ;
•    rozhodnutí o ukončení činnosti a dobrovolném rozpuštění Spolku;
•    přijímání dalších rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost Spolku.
4.    Shromáždění zástupců svolává Předseda nejméně jedenkrát ročně nebo na podnět alespoň třetiny všech členů. Shromáždění zástupců se svolá vhodným způsobem ve lhůtě nejméně deset dnů před jeho konáním prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.
5.    Shromáždění zástupců je usnášeníschopné za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Usnesení přijímá Shromáždění zástupců většinou hlasů přítomných členů; každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu.
6.    Právo zúčastnit se Shromáždění zástupců, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se Shromáždění zástupců.
7.    Shromáždění zástupců zahajuje Předseda. Předseda ověří, zda je Shromáždění zástupců schopno se usnášet.
8.    Není-li Shromáždění zástupců schopné se usnášet, svolá Předseda náhradní Shromáždění zástupců do jednoho měsíce ode dne původního konání zasedání Shromáždění zástupců. Toto opakované Shromáždění zástupců je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů.
9.    Shromáždění zástupců vede předseda tak, jak byl pořad jednání ohlášen, ledaže se Shromáždění zástupců usnese na předčasném ukončení.
10.    Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Shromáždění zástupců do třiceti dnů od jeho ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen Spolku může nahlížet do všech zápisů ze Shromáždění zástupců. 
XIII.
Výbor
1.    Výbor je výkonným orgánem Spolku. Výbor řídí činnost Spolku a pečuje o jeho rozvoj v souladu s těmito Stanovami a usneseními Shromáždění zástupců.
2.    Výbor zasedá v období mezi jednotlivými zasedáními Shromáždění zástupců. Zasedání Výboru svolává Předseda podle potřeby, nejméně však čtyřikrát za rok. Zasedání Výboru se svolá vhodným způsobem ve lhůtě nejméně deset dnů před jeho konáním prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů Výboru se ho účastnit.
3.    Zasedání Výboru řídí jeho Předseda nebo jím pověřený člen Výboru. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti všech členů Výboru. Rozhodnutí je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů Výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy. Z jednání Výboru se pořizuje zápis, který podepisuje Předseda se zvoleným zapisovatelem.
4.    Členství ve Výboru vzniká volbou na Shromáždění zástupců a funkční období je 4 roky.
5.    Členství ve Výboru zaniká zánikem členství ve Spolku dle čl. VII., odst. 6 těchto Stanov, vzdáním se funkce, uplynutím funkčního období nebo odvoláním Shromážděním zástupců.
6.    Počet členů Výboru určí Shromáždění zástupců.
7.    Členství zaměstnanců školy ve Výboru je podmíněno jejich souhlasem se členstvím ve Spolku.
8.    Každý funkcionář Výboru je při svém odstoupení nebo odvolání povinen předat nově nastupujícímu funkcionáři nebo Výboru celou spisovou agendu, kterou při výkonu funkce vedl.
9.    Výbor odpovídá za řádné hospodaření Spolku, za vedení účetnictví v souladu s právními předpisy a zejména za řádné naplňování poslání Spolku, stanovuje rozpočet, schvaluje změny rozpočtu, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, dbá na řádnou péči o majetek. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
10.    Do výlučné pravomoci Výboru patří:
•    přijímání členů, rozhodování o jejich vyloučení;
•    volba a odvolání Předsedy, hospodáře a zapisovatele;
•    řízení běžné činnosti Výboru;
•    určení výše a splatnosti a odklad splatnosti členských příspěvků;
•    příprava podkladů pro Shromáždění zástupců;
•    projednávání činnosti Spolku za uplynulé období, přijímání zásad činnosti pro období následující;
•    schvalování interních organizačních předpisů Spolku;
•    dohled nad dodržováním Stanov Spolku;
•    dohled nad řádnou péčí o majetek a nad veškerou hospodářskou činností Spolku.
11.    Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy Spolku.
XIV.
Předseda
1.    Statutárním orgánem Spolku je Předseda.
2.    Předseda realizuje rozhodnutí Výboru. Předseda je při svém jednání vázán a řídí se zákony České republiky, Stanovami Spolku, rozhodnutím Výboru a Shromáždění zástupců.
3.    Předseda zastupuje Spolek a jedná jeho jménem. Podepisování za Spolek se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Spolku připojí Předseda svůj podpis.
4.    K jednání jménem Spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením zmocnění zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
5.    Do výlučné pravomoci Předsedy patří:
•    svolání a vedení Shromáždění zástupců, ověřování její usnášeníschopnosti;
•    zajištění vyhotovení zápisu ze Shromáždění zástupců;
•    svolání a vedení zasedání Výboru;
•    zastupování Spolku navenek.
6.    Předsedu v jeho nepřítomnosti zastupuje jím pověřená osoba z řad členů Výboru. Předseda může delegovat některé své pravomoci na další členy Výboru, případně na další členy Spolku.
7.    Předseda je volen Výborem ze zvolených členů Výboru a jeho funkční období je 4 roky od předání funkce předchozím Předsedou.
8.    Funkční období Předsedy končí:
•    uplynutím funkčního období;
•    odvoláním nebo vzdáním se funkce Předsedy nebo funkce člena Výboru;
•    ukončením členství ve Spolku dle čl. VII., odst. 6. těchto Stanov.
9.    Funkční období Předsedy končí předáním funkce nastupujícímu Předsedovi. Předseda je povinen provést předání nejpozději do 1 měsíce od zvolení nového Předsedy.
XV.
Majetek a hospodaření Spolku
1.    Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
2.    Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku, naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu.
3.    Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle těchto Stanov, či sjednaná na základě platných smluv. 
4.    Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.
5.    Předseda rozhoduje o nabytí majetku a dispozici s majetkem Spolku do výše 5.000,- Kč. Výbor rozhoduje o nabytí majetku a dispozici s majetkem Spolku nad výši 5.000,- Kč. Shromáždění zástupců rozhoduje o nabytí majetku a dispozici s majetkem Spolku nad výši 10.000,- Kč. O zatížení majetku Spolku věcnými právy rozhoduje Výbor.
6.    Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku.
7.    Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu stanoveného Výborem.
8.    Hospodařením je Výborem pověřen hospodář, který je zodpovědný za řádný výkon hospodaření a vedení účetnictví Spolku.
9.    Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech Spolku.
XVI.
Zánik a likvidace Spolku
1.    Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Shromáždění zástupců nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2.    Při zániku Spolku jmenuje Shromáždění zástupců likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.
3.    Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Shromáždění zástupců. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla.
4.    Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.
XVII.
Závěrečná ustanovení
1.    Znění těchto Stanov je účinné ode dne schválení.
2.    Znění těchto Stanov bylo schváleno na zasedání Shromáždění zástupců konaném dne 9. 11. 2015, jehož konání je potvrzeno zápisem ze dne 9. 11. 2015.